Factory

Factory

Factory

Office/ Văn phòng

Office/ Văn phòng

Office / Văn Phòng

Office / Văn Phòng

Office/ Văn phòng

Office/ Văn phòng

Factory 1 / Xưởng 1

Factory 1 / Xưởng 1

Office/ Văn phòng

Office/ Văn phòng

Factory 1 / Xưởng 1

Factory 1 / Xưởng 1

Factory 2 / Xưởng 2

Factory 2 / Xưởng 2

Wood warehouse / Kho gỗ

Wood warehouse / Kho gỗ

Painting room / Phòng sơn

Painting room / Phòng sơn

Inspection & Packaging / Kiểm Hàng & Đóng Gói

Inspection & Packaging / Kiểm Hàng & Đóng Gói

Upholstery / Tổ Nệm

Upholstery / Tổ Nệm

Finished-Good Warehouse / Kho Thành Phẩm

Finished-Good Warehouse / Kho Thành Phẩm